გვერდის ამობეჭდვა

გაგზავნეთ შეტყობინება თბილისის ქუჩებში არსებულ დაზიანებებზე, რომ დროულად მოხდეს მათი შეკეთება

(როგორიცაა გრაფიტი, ორმოები, ზედმეტი ნაგავი, ან ქუჩის განათება)

თბილისი: ჩატარებული სამუშაობის შემდეგ აყრილი ასფალტი

გსურთ ამ დაზიანების შეკეთება?

გადადით ბმულზე: www.chemikucha.ge/ka/reports/3754/

ან ამოიკითხეთ კოდი თქვენი სმარტფონის საშუალებით

Want this problem fixed?

Go to: www.chemikucha.ge/ka/reports/3754/

Or read the code with your smartphone